Gå tilbake   NybaktMamma - Møteplassen > Diskusjoner > Lover, regler og rettigheter


Svar
 
Diskusjonsverktøy Visningsmodus
Gammel 05-11-2006, 16:03   #1
Æresmedlem
 
Isiis sin avatar
 
Medlem siden: Apr 2004
Meldinger: 10,000
MP Rating: 0% (0)
Isiis har et ubeskrivelig bra rykte.Isiis har et ubeskrivelig bra rykte.Isiis har et ubeskrivelig bra rykte.Isiis har et ubeskrivelig bra rykte.Isiis har et ubeskrivelig bra rykte.Isiis har et ubeskrivelig bra rykte.Isiis har et ubeskrivelig bra rykte.Isiis har et ubeskrivelig bra rykte.Isiis har et ubeskrivelig bra rykte.Isiis har et ubeskrivelig bra rykte.Isiis har et ubeskrivelig bra rykte.
Arrow Forbrukerkjøpsloven/ Kjøpsloven

Forbrukerkjøpsloven:

Lov om forbrukerkjøp av 21. juni 2002
Gjelder fra 1. juli 2002
Det kan være vanskelig å vite når det er forbrukerkjøpsloven (fra 2002) og når det er kjøpsloven (fra 1988) som gjelder. Her er en oversikt:
Forbrukerkjøpsloven gjelder:
 • Når privatpersoner kjøper noe fra en næringsdrivende (etter 1. juli 2002)
 • Når en privatperson som skal selge noe, bruker en mellommann (kjøp av bruktbil er et typisk eksempel)
 • Vannleveranser, kjøp av fordringer eller rettigheter
Kjøpsloven gjelder:
 • Kjøp mellom privatpersoner og næringsdrivende som er foretatt før 1. juli 2002
 • Kjøp mellom to privatpersoner uten bruk av mellommann
 • Hvis det er opplyst at mellommannen ikke er selger og at mellommannen ikke har ansvar for mangler
Et hovedprinsipp i den nye forbrukerkjøpsloven er at selger ikke har lov til å gi deg dårligere vilkår enn det loven bestemmer. Dersom selger har egne salgsbetingelser, er disse bare gyldige hvis de stiller deg bedre enn loven.
Dersom kjøpsavtalen er inngått før 1 juli 2002, vil dine rettigheter og plikter reguleres av kjøpsloven av 13 mai 1988. Les mer om kjøpsloven via publikasjonen "Fakta om Kjøpsloven" til høyre for denne artikkelen.
InnholdsfortegnelseHva kan du kreve av varen?

Forbrukerkjøpsloven sier at varen skal være slik du har avtalt med selgeren. Har du opplyst selgeren om at varen skal brukes til noe spesielt, kan du kreve at varen egner seg til dette. Du har krav på at varen har de egenskaper og den holdbarhet som selgeren har opplyst ved kjøpet, gjennom annonser, på plakater, på emballasjen o.l.
Dersom dere ikke har avtalt noe spesielt, sier forbrukerkjøpsloven at du har krav på at varen
 • har samme egenskaper og holdbarhet som tilsvarende ting
 • har samme egenskaper som en prøve eller modell du har sett på
 • har den kvalitet og de egenskaper som selgeren har opplyst direkte eller gjennom markedsføring
 • oppfyller offentlige sikkerhetskrav
 • er pakket forsvarlig
 • er fri for heftelser
 • følges av en forståelig bruksanvisning
Er ikke tingen i samsvar med det dere avtalte eller det du kan kreve ifølge loven, har varen en mangel. Det betyr at du kan kreve at selgeren omleverer, retter feilen, gir prisavslag, hever kjøpet og/eller gir erstatning. (Se nærmere om hva du kan kreve nedenfor.)
Loven sier at alle feil som oppstår de første seks månedene skal regnes som fabrikkfeil, hvis ikke selgeren beviser noe annet. Det vil si at selgeren har bevisbyrden for at feilen ikke skyldes han. Etter de første seks månedene har du som kjøper som hovedregel bevisbyrden. Vær oppmerksom på at det også da er nok at du påviser overfor selgeren at varen ikke er i samsvar med avtalen eller lovens krav. Selgeren har da en undersøkelsesplikt, det vil si en plikt til å undersøke årsaken til feilen. Finner ikke selgeren årsaken eller skyldes årsaken at varen har hatt for dårlig kvalitet, er det en mangel.
Enhver feil ved en vare er ikke en mangel etter forbrukerkjøpsloven. Feil man må regne med som følge av slitasje, eller feil som følge av uforsvarlig eller unormalt stor bruk er ikke en mangel. Finner selgeren at dette er årsaken til feilen, må du selv betale reparasjonen. NB! Selgeren kan bare ta betalt for reparasjon eller undersøkelse dersom det er avtalt på forhånd og feilen skyldes deg.
Merk deg at når du kjøper brukte ting, kan selgeren ofte selge tingen ”som den er”, ”som den står”, ”som forevist”, eller med lignende forbehold. Hensikten er her å begrense dine rettigheter. Selv om det er tatt et slikt forbehold, er det mangel dersom varen er i dårligere stand enn det du hadde grunn til å regne med i forhold til det som er opplyst, prisen og alderen på varen. Det er også en mangel dersom selgeren har holdt tilbake opplysninger av betydning, eller varen ikke har de egenskaper selgeren har opplyst.
Hva har du krav på hvis varen har en mangel?

Hvis varen har en mangel, kan du kreve at selgeren gir deg en ny tilsvarende gjenstand (omlevering), eller at selgeren retter mangelen. Det er du som kan velge om du vil ha en ny vare eller om den skal repareres. Selgeren kan bare kreve å få reparere varen hvis det er umulig å fremskaffe en ny (for eksempel at varen ikke lenger produseres), eller at det vil medføre en urimelig kostnad å fremskaffe en ny. Dette betyr at varer som er kostbare og som faller mye i verdi ikke kan kreves omlevert (for eksempel biler og motorsykler). Masseproduserte varer som finnes på lager vil det som regel være kurant å kreve omlevert (for eksempel mobiltelefoner, klær osv.). Uavhengig av om selgeren skaffer en ny vare eller retter mangelen kan du kreve at dette gjøres kostnadsfritt, det vil si at du får dekket alle omkostningene du har hatt for å få mangelen utbedret.
Dersom du velger at selgeren skal reparere, eller at selgeren har krav på å få reparere, har du som hovedregel krav på en lånegjenstand, dersom det tar mer enn en uke å få rettet mangelen. Merk deg også at selgeren etter forbrukerkjøpsloven kun har to sjanser til å rette samme feilen. Mislykkes dette, kan du kreve prisavslag eller heving av kjøpet.
Prisavslaget skal tilsvare reduksjonen i varens verdi. Er varen bare verdt halvparten så mye med mangelen, kan du kreve et prisavslag på 50 %. Dersom mangelen ikke er uvesentlig, kan du i stedet for prisavslag kreve å heve kjøpet. Du må da levere varen tilbake til selgeren mens selgeren må betale tilbake kjøpesummen pluss forsinkelsesrente fra det tidspunktet du reklamerte på feilen.
Dersom du har lidd et økonomisk tap, kan du i tillegg i en del tilfeller kreve erstatning fra selgeren. Merk deg at du plikter å begrense tapet, og at du ikke får erstattet tap i næringsvirksomhet.
Når må du klage - klagefrister

Hvis du oppdager at noe er feil ved varen, må du melde fra til selger innen rimelig tid. Det vil alltid være tilstrekkelig at du klager innen to måneder etter at du oppdaget feilen, men i praksis vil både du og selger være tjent med så rask reaksjon som mulig.
I tillegg til at du må reklamere innen rimelig tid, må du overholde de absolutte klagefrister. Hovedregelen er at klagen må skje senest to år etter at du overtok tingen. Fristen er imidlertid fem år, hvis tingen er ment å vare vesentlig lenger enn to år. Dette gjelder for eksempel kapitalvarer som møbler, biler, radio/tv-apparat og byggevarer. Vær også oppmerksom på at selger i garanti eller lignende kan ha gitt deg lengre klagefrister enn loven.
Vi anbefaler at du skaffer deg skriftlig dokumentasjon for når du reklamerte og hva det gjaldt, slik at man avskjærer tvil om klagen var fremført i tide.
Hvilke rettigheter har du ved forsinkelse?

Forsinkelse foreligger hvis selgeren ikke leverer varen til avtalt tidspunkt. Ved en forsinkelse kan du kreve at selgeren leverer, og du kan holde tilbake betalingen inntil levering skjer. Dersom forsinkelsen er vesentlig kan du heve kjøpet, det vil si at du kan gå fra avtalen og kreve tilbake det du eventuelt har betalt med tillegg av forsinkelsesrente fra da du betalte. Når forsinkelsen inntreffer, kan du sette en rimelig tilleggsfrist for selgeren. Leverer ikke selgeren innen tilleggsfristen, kan du heve kjøpet.
Dersom du har lidd et økonomisk tap, kan du i en del tilfeller kreve erstatning fra selgeren. Merk deg at du plikter å begrense tapet, og at du ikke får erstattet tap i næringsvirksomhet.
Betaling

Varen skal betales kontant, hvis ikke annet er avtalt. Du behøver ikke å betale før du har fått varen, forutsatt at det ikke er gjort avtale om forskuddsbetaling. Slik avtale bør unngås.
Er ingen pris avtalt, skal du betale det som var gjengs pris for denne type vare på avtaletidspunktet. Mottar du en regning fra selgeren, må du si fra innen rimelig tid dersom du ikke vil godta den kjøpesummen som er fastsatt der.
Selgeren kan ikke i tillegg til kjøpesummen kreve at du betaler gebyrer, for eksempel for utstedelse og sending av regning, med mindre dette klart ble avtalt ved kjøpet.
Avbestilling og retur

Forbrukerkjøpsloven gir deg rett til avbestilling av varen i tiden før varen mottas. Avbestilling innebærer at du slipper å betale kjøpesummen, men du må som hovedregel dekke et eventuelt tap som selger lider pga. avbestillingen. Dere kan avtale et standardisert avbestillingsgebyr som ikke må overskride selgerens faktiske tap.
Har du allerede overtatt varen, er utgangspunktet at du ikke kan avbestille. Det betyr altså at du må betale kjøpesummen, selv om du ikke ønsker å beholde varen. Unntak gjelder hvis:
 • du har rett til å heve kjøpsavtalen
 • vilkårene for angrerett etter angrerettloven er oppfylt (dette er bare aktuelt hvis kjøpet har skjedd utenfor butikk eller annet fast utsalgssted)
 • du har avtalt særskilt tilbakeleveringsrett med selger (for eksempel deponering, hjemlån, kjøp på prøve)
 • du har avtalt bytterett med selger, eller slik rett følger av sedvane for den aktuelle bransjen og varetypen
Forbrukerrådet gir bistand i klagesaker

Forbrukerrådet behandler klager fra deg som forbruker. Du må som hovedregel selv ha tatt opp saken med selgeren, men du kan rådføre deg med Forbrukerrådet før du gjør dette. Hvis du ikke blir enig med selgeren, kan saken legges fram for Forbrukerrådet. Det gjøres ved å sende et brev om hva det gjelder til ditt lokale Forbrukerråd. Forbrukerrådet kan hjelpe til med å sette opp klagen.
Hvis det lokale forbrukerråd tar saken opp til behandling, vil de forsøke å få til en minnelig ordning i saken. Forbrukerrådet er imidlertid ingen domstol og kan ikke tvinge noen av partene til å godta et forslag til løsning av en tvist. Hvis Forbrukerrådet ikke klarer å få til en minnelig løsning i saken, kan både du og selger kreve at saken behandles av Forbrukertvistutvalget.
Forbrukertvistutvalget

Forbrukertvistutvalgets avgjørelse får samme virkning som en vanlig dom, og kan inndrives ved hjelp av det offentlige. Ikke alle typer saker kan behandles her. Det er bare tvister i forbindelse med kjøp av ting (løsøre) kjøpt til personlig bruk, tvister om håndverkertjenester og tvister etter angrerettloven som kan bringes inn for utvalget, Behandlingen i Forbrukertvistutvalget er gratis.
Forbrukerrådet vil gi opplysning om hvordan man skal gå fram for å få en sak behandlet av Forbrukertvistutvalget. Vi viser også til Forbrukerrådets folder "Behandling av klagesaker i Forbrukerrådet og Forbrukertvistutvalget".
Telefonnummeret til Forbrukerrådet er 815 58 200.

Sist endret av Isiis; 05-11-2006 kl 16:05.
Isiis er logget av   Opprett en ny diskusjon (avsporing) med denne meldingen som utgangspunkt. Svar med sitat
Gammel 05-11-2006, 16:04   #2
Æresmedlem
 
Isiis sin avatar
 
Medlem siden: Apr 2004
Meldinger: 10,000
MP Rating: 0% (0)
Isiis har et ubeskrivelig bra rykte.Isiis har et ubeskrivelig bra rykte.Isiis har et ubeskrivelig bra rykte.Isiis har et ubeskrivelig bra rykte.Isiis har et ubeskrivelig bra rykte.Isiis har et ubeskrivelig bra rykte.Isiis har et ubeskrivelig bra rykte.Isiis har et ubeskrivelig bra rykte.Isiis har et ubeskrivelig bra rykte.Isiis har et ubeskrivelig bra rykte.Isiis har et ubeskrivelig bra rykte.
Sv: Forbrukerkjøpsloven

Og kjøpsloven:

Et kjøp er en avtale mellom kjøper og selger - begge parter har rettigheter og plikter. Kjøperen har krav på levering av rett vare - på rett sted og til rett tid. Her følger et utdrag av kjøpsloven bearbeidet av Forbrukerrådet.

Lov om kjøp av 13. mai 1988
Gjelder fra 1. januar 1989

Det kan være vanskelig å vite når det er forbrukerkjøpsloven (fra 2002) og når det er kjøpsloven (fra 1988) som gjelder. Her er en oversikt:
Forbrukerkjøpsloven gjelder:
 • Når privatpersoner kjøper noe fra en næringsdrivende (etter 1. juli 2002)
 • Når en privatperson som skal selge noe, bruker en mellommann (kjøp av bruktbil er et typisk eksempel)
 • Vannleveranser, kjøp av fordringer eller rettigheter
Kjøpsloven gjelder:
 • Kjøp mellom privatpersoner og næringsdrivende som er foretatt før 1. juli 2002
 • Kjøp mellom to privatpersoner uten bruk av mellommann
 • Hvis det er opplyst at mellommannen ikke er selger og at mellommannen ikke har ansvar for mangler
Et kjøp er en avtale mellom kjøper og selger - begge parter har rettigheter og plikter. Kjøperen har krav på levering av rett vare - på rett sted og til rett tid.
Feil og mangler ved varen

Kjøperen kan kreve at varen har de egenskaper som ble lovet da varen ble kjøpt, eller som framgår av annonser for varen, varens emballasje e.l. Har kjøperen gjort selgeren oppmerksom på hva varen skal brukes til, anses det som en mangel dersom selgeren ikke har sagt fra om at tingen ikke kan brukes til dette formål.
Varer som ikke samsvarer med sikkerhetskrav o.a. forskrifter fastsatt av offentlig myndighet, er mangelfulle.
Det er ikke enhver feil ved en vare som er mangel etter kjøpsloven. Dette gjelder f.eks. feil man må regne med på grunn av slitasje eller feil som oppstår som følge av uforsvarlig bruk.
"Solgt som den er"

Særlig ved salg av brukte gjenstander kan en ofte støte på vilkåret "solgt som den er". Hensikten med en slik bestemmelse er å begrense kjøperens rettigheter. Til tross for et vilkår som "solgt som den er", kan kjøperen likevel ha sine rettigheter i behold. Dette gjelder hvis gjenstanden ikke svarer til de opplysninger selgeren har gitt, eller hvis selgeren har unnlatt å gi opplysninger av betydning.
Det gjelder også hvis gjenstanden er i vesentlig dårligere stand enn man kunne vente. Det stilles strengere krav til en yrkesselger enn til en privatselger mht. opplysninger om gjenstanden. Å selge en ny gjenstand "som den er" vil ofte være urimelig og er derfor ikke tillatt.
Heving, omlevering, retting, prisavslag, erstatning

Mangler ved varen gir kjøperen rett til å kreve prisavslag, eller retting for selgerens regning. På visse vilkår kan han også kreve erstatning. Bare hvis mangelen utgjør et vesentlig kontraktbrudd, kan kjøperen kreve å få hevet kjøpet, dvs. få pengene tilbake, eller å få byttet varen.
En bør først rette kravet mot selgeren, men det er også en viss adgang til å rette krav mot produsenten, importøren o.a., dvs. selgersiden, hvis gjenstanden er mangelfull. Dette kan være særlig aktuelt hvis selgeren er gått konkurs.
Reparasjon

Selgersiden vil ofte, for å avverge andre krav fra en kjøper, tilby seg å reparere gjenstanden eller bytte den. Dette må kjøperen finne seg i hvis det skjer i løpet av kort tid etter at varen er levert og kjøperen ikke blir påført urimelig kostnad eller ulempe. Kostnadene vil kjøperen ofte kunne kreve erstattet.
Selgersiden kan ofte ha påtatt seg å reparere gjenstanden i "garantitiden". I så fall vil kjøperen som oftest kunne kreve at feilene rettes, selv om de ikke er mangler i kjøpslovens forstand.
Forsinkelse

Ved forsinkelse vil kjøperen kunne kreve erstatning. Kjøpet kan heves hvis forsinkelsen er et vesentlig kontraktbrudd, eller hvis kjøperen etter det avtalte leveringstidspunkt har gitt selgeren en tilleggsfrist, og den er blitt oversittet. Mens denne tilleggsfristen løper har kjøperen ikke rett til å heve kjøpet.
Har kjøperen overfor selgeren gjort det klart i avtalen at levering til rett tid er en vesentlig forutsetning for kjøpet, vil også en kort forsinkelse gi hevingsrett.
Klagefrister

Har kjøperen noe å klage over, bør han alltid si i fra snarest mulig. Ved mangler må det være reklamert innen rimelig tid etter at mangelen er eller burde ha vært oppdaget. Hovedregelen er at man etter to år ikke kan gjøre gjeldende at en vare er mangelfull.
For ting som er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er fristen fem år. Dette er først og fremst bestandige kapitalvarer som f.eks. møbler, biler, radio/tv-apparat, byggevarer mv. Som hovedregel bør klagen framsettes overfor selgeren.
Utsalgsvarer

Kjøpslovens bestemmelser gjelder også for varer på salg. Oppslag i forretningen om at "Utsalgsvarer byttes ikke", fratar ikke kjøperen hans rettigheter etter loven.
Betaling

Varen skal betales kontant hvis ikke annet er avtalt. Kjøperen behøver ikke å betale før han har fått varen, forutsatt at det ikke er gjort avtale om forskuddsbetaling. Slik avtale bør unngås.
Er ingen pris avtalt, skal kjøperen betale det som var gjengs pris for denne type vare på avtaletidspunktet. Mottar kjøperen en regning fra selgeren, må han si fra innen rimelig tid dersom han ikke vil godta den kjøpesummen som er fastsatt der.
Forbrukerrådet gir bistand i klagesaker

Forbrukerrådet behandler bare klager fra vanlige forbrukere. Forbrukeren må som hovedregel selv ha tatt opp saken med selgeren (motparten). Bare hvis partene ikke blir enige, kan saken legges fram for Forbrukerrådet. Det gjøres ved å sende et brev om hva det gjelder til ditt lokaleforbrukerråd. For enkelte klager finnes det egne skjemaer som du kan be om å få tilsendt.
Forbrukerrådet kan hjelpe til med å sette opp klagen.
Forbrukerrådet gir veiledning for at klageren skal kunne ordne saken på egen hånd. Hvis det lokale forbrukerråd tar saken opp til behandling, vil det først legge den fram for motparten til uttalelse.
Forbrukerrådet vil så forsøke å komme fram til en minnelig ordning. Klagegjenstanden vil bli undersøkt av sakkyndige hvis det er rimelig og nødvendig.
Etter sakens art kan klageren bli bedt om å dekke kostnadene for dette helt eller delvis. Er det ikke mulig å komme fram til en minnelig løsning, vil saken bli avsluttet - eventuelt med råd om hva klageren videre bør gjøre.
Når partene er uenige om hva som ble sagt ved kjøpet, eller om andre forhold av betydning, kan ikke Forbrukerrådet ta stilling til tvisten.
Er klagen berettiget, kan Forbrukerrådet henstille til selgersiden enten å
 • bytte varen,
 • gi et prisavslag,
 • utføre en gratis reparasjon,
 • yte erstatning, eller
 • heve kjøpet.
Forbrukerrådet er ingen domstol og kan ikke tvinge noen av partene til å godta et forslag til løsning av en tvist. Tidligere var partene da henvist til å bringe saken inn for domstolene. Nå er det også mulig å bringe de fleste saker inn for Forbrukertvistutvalget.
Forbrukertvistutvalget

Behandlingen i Forbrukertvistutvalget er enklere enn ved domstolen. Utvalgets avgjørelse kan likevel få samme virkning som ved en vanlig dom, og kan inndrives ved hjelp av det offentlige. Ikke alle typer saker kan behandles her. Det er bare tvister i forbindelse med kjøp av ting (løsøre) kjøpt til personlig bruk, og tvister om håndverkertjenester som kan bringes inn for utvalget. Behandlingen i Forbrukertvistutvalget er gratis. Forbrukerrådet vil gi opplysning om hvordan man skal gå fram for å få en sak behandlet av Forbrukertvistutvalget. Vi viser også til Forbrukerrådets folder "Behandling av klagesaker i Forbrukerrådet og Forbrukertvistutvalget".
Telefonnummeret til Forbrukerrådet er 815 58 200
Isiis er logget av   Opprett en ny diskusjon (avsporing) med denne meldingen som utgangspunkt. Svar med sitat
Gammel 05-11-2006, 16:07   #3
Æresmedlem
 
Isiis sin avatar
 
Medlem siden: Apr 2004
Meldinger: 10,000
MP Rating: 0% (0)
Isiis har et ubeskrivelig bra rykte.Isiis har et ubeskrivelig bra rykte.Isiis har et ubeskrivelig bra rykte.Isiis har et ubeskrivelig bra rykte.Isiis har et ubeskrivelig bra rykte.Isiis har et ubeskrivelig bra rykte.Isiis har et ubeskrivelig bra rykte.Isiis har et ubeskrivelig bra rykte.Isiis har et ubeskrivelig bra rykte.Isiis har et ubeskrivelig bra rykte.Isiis har et ubeskrivelig bra rykte.
Sv: Forbrukerkjøpsloven/ Kjøpsloven

Hentet fra Forbrukerportalen
Isiis er logget av   Opprett en ny diskusjon (avsporing) med denne meldingen som utgangspunkt. Svar med sitat
SvarDiskusjonsverktøy
Visningsmodus

Regler for innlegg
Du kan ikke starte nye diskusjoner
Du kan ikke svare på meldinger/diskusjoner
Du kan ikke laste opp vedlegg
Du kan ikke redigere meldingene dine

BB-kode er
Smilier er
[IMG] kode er
HTML kode er Av
Trackbacks are Av
Pingbacks are Av
Refbacks are Av


Alle tider vises som GMT +1. Klokka er nå 13:58.
Powered by vBulletin® Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.2.0
Alt innhold ©2001-2008 NybaktMamma.com